საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა

საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის ხელმოწერილია 41 ხელშეკრულება:

 1. ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრულიურთიერთობებისა და თანამშრომლობის შესახებ
 2. ხელშეკრულება სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებსაქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის
 3. ხელშეკრულება სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებსაქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის
 4. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის მთავრობას შორისკულტურის, მეცნიერებისა და განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
 5. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის მთავრობას შორის მგზავრთადა ტვირთის საერთაშორისო გადაზიდვის შესახებ
 6. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლისშესახებ
 7. შეთანხმება საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ
 8. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობისსამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას მიწათმოქმედების სამინისტროს შორის სოფლისმეურნეობისა და სურსათის დარგში სავაჭრო-ეკონომიკური სამეცნიერო-ტექნიკურითანამშრომლობის შესახებ
 9. კონვენცია საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობასშორის მცენარეთა კარანტინისა და მცენარეთა დაცვის დარგში თანამშრომლობის შესახებ
 10. კონვენცია საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობასშორის ვეტერინარულ-სანიტარულ დარგში თანამშრომლობის შესახებ
 11. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობასშორის კაპიტალდაბანდებების ორმხრივი წახალისებისა და დაცვის შესახებ
 12. ოქმი განზრახვათა და თანამშრომლობის მთავარი პრინციპების შესახებ საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოსა და ბულგარეთის სატელეგრაფო სააგენტოს შორის
 13. ხელშეკრულება ქ. ქუთაისსა (საქართველო) და პლოვდივს (ბულგარეთი) შორის დაძმობილებისადა პარტნიორული კავშირების შესახებ
 14. მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ (ფოთი-ბურგასი)
 15. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ
 16. შეთანხმება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათააკადემიას შორის სამეცნიერო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
 17. ოქმი თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის სატრანსპორტო სამინისტროს შორის "ევროპული დერეფანი 8 - ტრასეკა 
 18. დეკლარაცია საქართველოს ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობების განვითარებისშესახებ
 19. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორისსტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სფეროში
 20. ოქმი საქართველოს საარქივო სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოსთან არსებულ არქივთა მთავარ სამმართველოს შორის 1997-1999 წლებისთვისთანამშრომლობის შესახებ
 21. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორისტურიზმის დარგში თანამშრომლობის შესახებ
 22. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორისსტატისტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
 23. შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ ქ. ფოთის მერიასა (საქართველოს რესპუბლიკა) და ქ. ვარნისადმინისტრაციული სარაიონო ოლქს (ბულგარეთის რესპუბლიკა) შორის
 24. საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის საკონსულო კონვენცია 
 25. კონვენცია საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზეორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ
 26. შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთისრესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის
 27. შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ბულგარეთის რესპუბლიკისმთავრობას შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ
 28. ოქმი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის საერთაშორისო მიმოსვლის გზებზე სახელმწიფოსაზღვრის დაცვის ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
 29. ოქმი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის საერთაშორისო მიმოსვლის გზებზე დასაქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრებზე არსებული ვითარებისშესახებ ინფორმაციის გაცვლის წესის შესახებ
 30. შეთანხმება საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ ,,საქპატენტსა" დაბულგარეთის საპატენტო ოფისს შორის
 31. საქართველო-ბულგარეთის სავაჭრო-ეკონომიკური და სამეცნიერო ტექნიკურისამთავრობათშორისო კომისიის მეორე სამუშაო შეხვედრის ოქმი. საქართველოს საგარეო საქმეთასამინისტროსა და ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის 2003 წლის კონსულტაციებისსამუშაო გეგმა
 32. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორისმოქალაქეთა ურთიერთმგზავრობის შესახებ
 33. თანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორისევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სფეროში
 34. მემორანდუმი საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა დაბულგარეთის რესპუბლიკის ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტროს შორის
 35. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობასშორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ
 36. შეთანხმება ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორისსაიდუმლო ინფორმაციის ორმხრივად დაცვისა და გაცვლის შესახებ
 37. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფოსტის,ელექტრონული კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობისთაობაზე
 38. საქართველო–ბულგარეთის სავაჭრო–ეკონომიკური და სამეცნიერო–ტექნიკური სამთავრობათაშორისო კომისიის მესამესამუშაო შეხვედრის ოქმი
 39. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროსშორის კულტურის სფეროში 2010-2012 წლებში თანამშრომლობის პროგრამა
 40. ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის დანაშაულისწინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
 41. საქართველო–ულგარეთს შორის საჰაერო გადაზიდვების შესახებ ხელშეკრულება