საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა

 

საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის არსებული ხელშეკრულებები:

 

 1. ქმი საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ.

   

  ხელმოწერილია: 05.06.1992 წელს. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

   

 2. სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულება.

   

  ხელმოწერილია: 19.01.1995 წელს. ძალაშია 6.06.1996-იდან;

   

 3. სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულება

   

  ხელმოწერილია 19.01.1995 წელს. ძალაშია 6.06.1996-იდან;

   

 4. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მგზავრთა გადაყვანისა და ტვირთზიდვის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 19.01.1995 წელს. ძალაშია 06.06.1996-იდან;

  შეთანხმებაში შევიდა ცვლილებები ნოტების გაცვლის გზით. აღნიშნული ცვლილებები ძალაშია 1.06.2011-დან;

   

 5. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 19.01.1995 წელს. ძალაშია 18.07.1996-დან;

   

 6. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კაპიტალდაბანდებების ორმხრივი წახალისებისა და დაცვის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 19.01.1995 წელს. ძალაშია 6.08.1999 -დან;

   

 7. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 25.08.1994 წელს. ძალაშია 7.05.1998-დან;

   

 8. „ევროპის დერეფანი 8 - ტრასეკა“ ტრანსკონტინენტური კავშირის რეალიზაციისათვის საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი.

   

  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 15.12.1997;

   

 9. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 15.12.1997 წელს. ძალაშია 08.09.1998-დან;

   

 10. საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის საკონსულო კონვენცია.

   

  ხელმოწერილია: 15.12.1997 წელს. ძალაშია 26.12.1998-დან;

   

 11. საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ კონვენცია.

   

  ხელმოწერილია: 26.11.1998 წელს. ძალაშია 01.07.1999-დან;

   

 12. შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის.

   

  ხელმოწერილია: 26.11.1998 წელს. ძალაშია 21.09.1999-დან;

   

 13. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 26.11.1998 წელს. ძალაშია 13.04.1999-დან.

   

 14. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის საერთაშორისო მიმოსვლის გზებზე სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მიზნით ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ოქმი.

   

  ხელმოწერილია: 26.11.1998 წელს. ძალაშია 13.04.1999-დან;

   

 15. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის საერთაშორისო მიმოსვლის გზებსა და საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრებზე არსებული ვითარების თაობაზეინფორმაციის გაცვლის წესის შესახებ ოქმი.

   

  ხელმოწერილია: 26.11.1998 წელს. ძალაშია 13.04.1999-დან;

   

 16. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უკანონოდ მცხოვრები პირების რეადმისიისა და ტრანზიტის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 27.03.2002. ძალაშია 14.03.2003-დან;

   

 17. მემორანდუმი საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტროს შორის.

   

  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 20.05.2005;

   

 18. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 9.07.2007 წელს. ძალაშია 26.10.2007-დან;

   

 19. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საფოსტო კავშირის, ელექტრონული კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 20.02.2009 წელს. ძალაშია 20.04.2010-დან;

   

 20. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 28.03.2011 წელს. ძალაშია 18.10.2011-დან;

   

 21. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 18.03.2011 წელს. ძალაშია 5.07.2011-დან;

   

 22. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 1.04.2012 წელს. ძალაშია 31.07.2012-დან;

   

 23. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 25.09.2012 წელს. ძალაშია 30.11.2012-დან;

   

 24. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის“ შესახებ შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმი.

   

  ხელმოწერილია: 1.04.2012 წელს. ძალაშია 8.10.2012-დან;

   

 25. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სამინისტროს შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

   

  ხელმოწერილია: 22.03.2013 წელს. ძალაშია 1.10.2013-დან;

   

 26. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის გაფართოებული თანამშრომლობისა და კონსულტაციების შესახებ ოქმი.

   

  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 25.11.2013;

   

 27. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის გარემოსა და წყლის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.

   

  ხელმოწერილია: 19.03.2014 წელს. ძალაშია 24.10.2014-დან.

  მოქმედების ვადა ეწურება: 24.10.2024 წელს;

   

 28. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

   

  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 7.12.2015;

   

 29. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი.

   

  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 7.12.2015;

   

 30. საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის საგანგებო სიტუაციებისგან დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება

 

          ხელმოწერილია: 15.10.2015 წელს. ძალაშია 01.05.2016-დან;

    31.  ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის შრომითი მიგრაციის რეგულირების შესახებ“ შეთანხმება

           ხელმოწერილია: 30.09.2019 წელს. ძალაშია 05.11.2019-დან.